Požadavky na kryty a CE certifikace

Ochranné kryty a ochranná zařízení musí být konstruovány tak, aby byly vhodné pro předpokládané používání s přihlédnutím k existujícím mechanickým a jiným nebezpečím. a musí být konstruovány tak, že je nelze snadno vyřadit z činnosti. Pro snížení jakýchkoliv podnětů k jejich vyřazení musí zajišťovat minimální narušení činnosti v průběhu provozu a v jiných fázích životnosti stroje.

Ochranné kryty a ochranná zařízení:

 • musí mít pevnou konstrukci
 • nesmí vytvářet žádné další nebezpečí
 • nesmí být snadné je obcházet nebo vyřadit z ochranné funkce
 • musí být umístěny v odpovídající vzdálenosti od nebezpečného prostoru (viz normy ČSN EN ISO 13855 a ČSN EN ISO 13857)
 • musí minimálně omezovat sledování výrobního procesu
 • musí umožňovat nutné práce prováděné při instalaci a/nebo výměně nástrojů a rovněž při údržbě, a to umožněním přístupu pouze do prostoru pracovní činnosti - pokud možno bez nutnosti demontáže ochranného krytu nebo ochranného zařízení

Ochranné kryty mají mít následující funkce:

 • Buď nerozebíratelně (např. přivařením), a/nebo pomocí spojovacích prostředků (šroubů, matic), které znemožňují odstranění/otevření bez použití nářadí; tam, kde je to možné, nemají bez těchto spojovacích prostředků zůstat uzavřené (viz ČSN EN ISO 14120). Navíc se od nich mohou požadovat další vlastnosti týkající se elektřiny, teploty, požáru, výbuchu, vibrací, viditelnosti (viz norma ČSN EN ISO 14120) a ergonomické polohy obsluhy (např. použitelnost, pohyby obsluhy, opakované pohyby)

Pevné ochranné kryty musí být bezpečně připevněny:

 • Buď nerozebíratelně (např. přivařením), nebo pomocí spojovacích prostředků (šroubů, matic), které znemožňují odstranění/otevření bez použití nářadí, tam, kde je to možné, nemají bez těchto spojovacích prostředků zůstat uzavřené (viz ČSN EN ISO 14120). Pevný ochranný kryt může být zavěšený, což napomáhá jeho otevření

Požadavky na pohyblivé ochranné kryty:

Pohyblivé ochranné kryty poskytující ochranu proti nebezpečím, která jsou vytvářena pohybujícími se převodovými částmi musí:

 • Pokud možno zůstat, jsou-li otevřené, připevněné ke strojnímu zařízení nebo jiné konstrukci (obvykle pomocí závěsů nebo vedení)
 • Být opatřeny blokováním (pokud je to nezbytné i jištěním ochranného krytu) (viz ČSN EN ISO 14119)

Pohyblivé ochranné kryty proti nebezpečím, která jsou vytvářena jinými pohybujícími se částmi, musí být navrženy a propojeny s ovládacím systémem stroje tak, že:

 • Pohybující se části nemohou být spuštěny, pokud jsou v dosahu obsluhy a jakmile jsou spuštěny, obsluha na ně nemůže dosáhnout; toho lze docílit ochrannými kryty s blokováním bez jištění ochranného krytu nebo je-li to nezbytné s jištěním ochranného krytu,mohou být nastavovány pouze záměrnou činností, tzn. za použití nářadí nebo klíče, a nepřítomnost nebo porucha jedné z jejich součástí buď zamezí spuštění pohybujících se částí nebo je zastaví; toho lze dosáhnout automatickým monitorováním

Požadavky na nastavitelné ochranné kryty:

 • Nastavitelné ochranné kryty mají být použity pouze tam, kde nelze z provozních důvodů nebezpečný prostor zcela uzavřít

Ručně nastavitelné ochranné kryty musí být:

 • Konstruovány tak, aby zůstaly nastaveny při dané pracovní činnosti, a snadno nastavitelné bez použití nářadí
image

Požadavky na ochranné kryty s blokováním se spouštěcí funkcí (ovládací ochranné kryty) Ochranný kryt s blokováním se spouštěcí funkcí se může použít pouze tehdy, pokud:

 • Jsou splněny všechny požadavky na ochranné kryty s blokováním (viz norma ČSN EN ISO 14119)
 • Je doba cyklu stroje krátká
 • Je maximální doba otevření ochranného krytu nastavena na nízkou hodnotu (např. rovné době cyklu) a pokud je tato doba překročena, nemůže být spuštěna nebezpečná (nebezpečné) funkce uzavřením ochranného krytu s blokováním se spouštěcí funkcí a před opětným spuštěním stroje je nezbytné opětné nastavení
 • Rozměry nebo tvar stroje neumožňují osobě nebo její části setrvávat v nebezpečném prostoru nebo mezi nebezpečným prostorem a ochranným krytem v době, kdy je ochranný kryt uzavřen (viz ČSN EN ISO 14120)
 • Všechny ostatní ochranné kryty buď pevné (odstranitelného typu) nebo pohyblivé, jsou ochranné kryty s blokováním
 • Blokovací zařízení spojené s ochranným krytem s blokováním se spouštěcí funkcí je konstruováno takovým způsobem, např. zdvojení snímačů polohy a použití automatického monitorování - že jeho porucha nemůže vést k neúmyslnému/neočekávanému spuštění
 • Je ochranný kryt bezpečně držen v otevřené poloze (např. pružinou nebo protizávažím) tak, že nemůže dojít ke spuštění stroje pádem ochranného krytu způsobeným jeho vlastní hmotností

Nebezpečí od ochranných krytů:

Musí být zamezeno nebezpečím, která by mohla být vytvářena:

 • Výrobou ochranného krytu (např. ostré hrany nebo rohy, materiál, atd.)
 • Pohyby ochranných krytů (prostory střihu nebo stlačení vytvářené strojně poháněnými ochrannými kryty a těžkými ochrannými kryty, které mohou spadnout)

Technické vlastnosti ochranných zařízení:

 • Ochranná zařízení musí být volena nebo konstruována a spojena s ovládacím systémem tak, aby bylo zajištěno správné vykonávání jejich bezpečnostní funkce (funkcí)
 • Ochranná zařízení musí být buď volena tak, aby splňovala příslušnou normu výrobku (např. pro aktivní optoelektronická ochranná zařízení viz ČSN EN 61496) nebo byla navržena podle jedné nebo několika zásad formulovaných v ČSN EN ISO 13849-1 nebo ČSN EN 62061
 • Ochranná zařízení musí být instalována a spojena s ovládacím systémem tak, aby je nebylo možné snadno vyřadit
 • Opatření pro alternativní typy bezpečnostních zařízení
 • Pokud je známo, že s ohledem na očekávanou obměnu činnosti vykonávanou strojem bude nutná výměna bezpečnostních zařízení na strojním zařízení, mají být zajištěny prostředky k umožnění instalace alternativních typů bezpečnostních zařízení
 • S použitím ČSN EN 62061 ČSN EN ISO 13849-1 ČSN EN ISO 14119 ČSN EN ISO 14120 ČSN EN ISO 13857 ČSN EN ISO 13855

Jménem firmy jedná výhradně její jednatel,
Dr.Ing. Josef Fidler

Adresa: U Panasonicu 397 (376),
Areál technoparku,
530 06, Pardubice (mapa)
Provozovna: Jiráskova 509, 538 03 Heřmanův Městec
Fakturační adesa: Kovostrojservis, spol. s.r.o.
U Panasonicu 397
530 06, Pardubice
IČ: 05324441
DIČ: CZ05324441
Spisová značka: C 37594 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Tel/fax: +420 465 423 151
Mobil: +420 724 721 905
Email: info@kovostrojservis.cz

Náváhejte nás kontaktovat

Rádi vám poradíme a vše vysvětlíme